Visie en Missie

kinderen-kleuren-de-school

Wij geloven in de kracht en het talent van kinderen. Zij kleuren de school.

Op onze school ontwikkelen kinderen hun talenten.
Bekwame en betrokken leerkrachten geven de kinderen les. De school is een motiverende, veilige en uitdagende werkomgeving.
Ons onderwijs is erop gericht om kinderen voor te bereiden om in de moderne samenleving als verantwoordelijke, zelfstandige en creatieve wereldburgers mee te doen.

Onze kernwaarden zijn: veiligheid, eigenaarschap & positiviteit

Visie op onderwijs en maatschappelijke positionering

We hebben als school de taak om talenten te ontwikkelen die het kind later als volwassene nodig heeft om goed en waardevol mee te doen met onze samenleving in de 21ste eeuw.  Er is behoefte aan mensen die creatief en innovatief zijn, die originele en unieke ideeën hebben. Mensen hebben sociale vaardigheden nodig om betekenisvolle relaties aan te gaan. We kijken positief naar elkaar en denken in kansen en mogelijkheden.

Veel onderwijstijd besteden we aan de basisvakken rekenen, taal en lezen. We streven hierbij naar hoge opbrengsten, omdat dit de kansen van kinderen vergroot om het beste uit zich zelf te halen. We willen bereiken dat kinderen leren om zelf eigenaar te zijn van hun eigen leerproces.

Een continu proces van meten en verbeteren van onze opbrengsten gaan samen met aandacht voor de natuurlijke vermogens van de kinderen om hun talenten te ontplooien, creatief en onafhankelijk te kunnen denken.

Visie op ontwikkelen en leren

We willen ons onderwijs zo vormgeven dat kinderen vanuit een onderzoekende houding en nieuwsgierigheid samenwerken, samen ontdekken en samen presteren. Daarbij rekening houdend met de verschillende manieren van leren  van de kinderen, uitgaande van hun eigen talenten en mogelijkheden.

Kinderen ontwikkelen competenties waaraan behoefte is in onze ‘informatie’ samenleving. Die competenties worden de 21e eeuwse vaardigheden genoemd. In onze strategische keuzes staat dit beschreven als Eigentijds onderwijs.

Visie op brede school

Kinderen staan centraal op Sint Janschool. Het pedagogisch handelen van professionals moet erop gericht zijn dat kinderen een ononderbroken ontwikkeling kunnen doormaken en daarbij is samenwerking tussen school, peuterspeelzaal en kinderopvang van belang. Kinderen moeten opgroeien, zich ontwikkelen, spelen en leren in een veilige en vertrouwde omgeving. Een omgeving waar kinderopvang en onderwijs in elkaar doorlopen. Onze school maakt deel uit van IKC De Noork. Hierin participeren ook peuterspeelzaal “ ‘t Vogelkwartier”  van Spring en kinderdagverblijf “De Kleine Beer”.

Visie op schoolklimaat

We geloven dat een positief schoolklimaat een voorwaarde is om het beste uit je zelf te halen. Daarom beloven wij om te werken aan een veilige schoolomgeving.

Een positief schoolklimaat doet leerlingen graag naar school komen. Het schoolklimaat omvat de gemeenschappelijke veronderstellingen, de waarden en normen en de gewoonten op een school. We hebben als school aandacht en zorg voor de leerlingen. We willen optimale ontplooiingskansen voor leerlingen creëren, zodat een leerling-vriendelijk klimaat ontstaat. Leerlingen die een gevoel van veiligheid hebben, eenduidige informatie ontvangen en zich betrokken voelen, voelen zich beter op school.

Leerlingen krijgen de ruimte om zichzelf te zijn in de klas. Toch is het ook van belang dat kinderen weten waar ze aan toe zijn. Leerlingen hebben behoefte aan duidelijke taal en gedragsverwachtingen. Schoolregels en afspraken worden samen met leerlingen gemaakt. De gouden regels van de school zijn hiervoor kader stellend.

De leerkrachten zijn in staat de kinderen middels boeiende lessen te interesseren voor de lesstof. Afwisseling in didactische werkvormen, oog hebben voor de achtergronden, de leefwereld en de ervaringen van leerlingen zijn enkele voorbeelden om op te pakken.

Leerkrachten helpen leerlingen door hen te motiveren om mee te werken aan het positieve klimaat van de school. Een structurele leerlingenparticipatie bevordert het schoolklimaat. Inspraak en participatie – breder dan dé leerlingenraad – zorgen bij de leerlingen voor het opnemen van verantwoordelijkheden op heel uiteenlopende domeinen van leren en leven op school(eigenaarschap).

Ouders zijn een belangrijke partner

Onderwijs verzorgt de school niet alleen, ouders hebben een belangrijke rol in het leren van hun kind(eren). Daarnaast neemt de school ook een deel van de opvoeding van hen over. Ouders hebben een eigen kijk op hun kind en kunnen een zinvolle bijdrage leveren aan het onderwijsleerproces dat op school plaatsvindt.
Via de Medezeggenschapsraad en de Ouderraad vindt structureel overleg met de ouders plaats over achtereenvolgens het beleid en te organiseren activiteiten voor de kinderen. Tijdens de oudergesprekken of wanneer dit op andere momenten gewenst is, wordt met ouders of verzorgers gesproken over de ontwikkelingen van hun kind(eren). De school betrekt de ouders waar nodig bij het opstellen van plannen voor hun kind(eren). Daarnaast worden ouders regelmatig bevraagd over hun mening over het te voeren onderwijsbeleid.