Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR)
De huidige MR bestaat uit de volgende leden:

Oudergeleding
Sonja Krosman (ook lid GMR)
Linda Roetgerink
Kim Veldhuis
Demis Wassink

Personeelsgeleding
Ingrid Kramer (voorzitter)
Vera Heijmann
Marleen Kleissen.
Anique Mallens (ook lid GMR)

Vergaderdata:
zie kalender

Wat doen we?
De medezeggenschapsraad (MR) maakt van deze plek op de website graag gebruik voor een korte kennismaking. Waar de MR precies voor staat, kunt u lezen in de schoolgids. In het kort komt het erop op neer dat wij – vier ouders en vier leerkrachten – ons hard maken voor een goed schoolbeleid. Dat betekent dat wij actief en kritisch meedenken over:

• passend onderwijs, beleid t.a.v. zorgleerlingen;
• de regelgeving die vanuit het ministerie verandert;
• ontwikkelingen rondom voor-, tussen- en naschoolse opvang;
• opbrengstgericht werken;
• aanpassingen van de schooltijdenregeling;
• huisvesting, gymzalen;
• schoolgids;
• formatie;
• diverse protocollen o.a. social media protocol;
• ICT ontwikkeling;
• het schooljaarplan (In het schooljaarplan staat hoe het onderwijs op de school is georganiseerd en welke verbeteringen de school wil bereiken gedurende de komende jaren).

De GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad)
De St. Janschool valt onder de Dr Schaepmanstichting. Deze stichting vormt het bestuur van alle katholieke scholen binnen Hengelo en bepaalt het bovenschoolsbeleid voor die scholen. De GMR adviseert de Bestuurscommissie over bovenschools beleid.

Communiceren naar ouders
U als betrokken ouders kunt óók bij de MR terecht met vragen over schoolbeleid. Mochten er onderwerpen zijn, die u graag besproken zou zien in de MR, laat u het ons dan vooral weten. In het de nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de vergaderdata en schrijven regelmatig een stuk om u te informeren.

Bereikbaarheid MR
Indien u bepaalde zaken wilt aankaarten bij de MR, dan zijn wij op verschillende manieren te bereiken:
U kunt contact opnemen via e-mail: MR@st-janschool.nl
Ook kunt u de ouderleden direct aanspreken op het schoolplein. U kunt ook een vergadering van de MR bijwonen. Kijk voor de vergaderdata in de schoolkalender.